Cenik storitev

Pomoč naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, sestavi primopredajnega zapisnika in podobne storitve posrednik posebej ne zaračunava, razen v primeru, da se z naročiteljem vnaprej ne dogovorita drugače.

OGLEDI

Ogledi nepremičnin so na podlagi pogodbe o posredovanju vključeni v provizijo. Če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja enostransko predčasno prekinjena, se vsak opravljeni ogled zaračuna v višini 50,00 €
 

IZDELAVA POGODBE oziroma PREDPOGODBE

250,00 € oziroma po odvetniški tarifi
 

PRIPRAVA ZK PREDLOGA

75,00 € (za vpis spremembe pri že vknjiženi nepremičnini)
 

PREPIS NEPREMIČNINE

600,00 € ali po dogovoru (zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. ter sestavo pogodbe)
 

CENITEV TRŽNE VREDNOSTI NEPREMIČNINE

Vključena v provizijo, v primeru, da je naročena posebej ali, če je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 150,00 €
 

URA SVETOVANJA

Svetovanje naročitelju in sodelovanje pri pogajanjih je vključeno v provizijo. Če je dogovorjeno posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju se zaračunava po urni postavki 70,00 €
 

PRIDOBITEV POTREBNE DOKUMENTACIJE

V to storitev sodijo: pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska, potrdila o namenski rabi, kopije katastrskega načrta in druge manjkajoče dokumentacije in potrdil (za vsak dokument posebej). Te storitve so vključene v provizijo, če pa je storitev naročena posebej ali je naročitelj predčasno enostransko odstopil od pogodbe o posredovanju pa se zaračuna v višini 90,00 €. Pridobivanje lokacijske informacije za gradnjo se obračuna po uradnem ceniku občine, ki je pristojna za izdajo le te.
 

STROŠKI OGLAŠEVANJA

Stroški oglaševanja za katerega se posrednik odloči sam po lastni presoji, so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročitelja pa se zaračuna posebej: - priprava posameznega oglasa

  • 40,00 €, za vsak oglaševalski medij posebej,
  • objava enega oglasa – po prejetem računu, ali najmanj 40,00 €.
     

CENITVE ZUNANJIH IZVEDENCEV

So obračunane po ceniku stalnega sodnega izvedenca ali cenilca gradbene stroke. Zgoraj navedene cene vključujejo storitve posredovanja v skladu s katalogom nalog, opravil in storitev pri poslovanju z nepremičninami, kot ga je sprejela Gospodarska zbornica Slovenije.
 

NEPREMIČNINE AMBIENT, Mojca Piršič s.p.
zakonita zastopnica Mojca Piršič

V Kranju, dne 24.6.2022