Splošni pogoji

NEPREMIČNINE AMBIENT, Mojca Piršič s. p., Zagrajškova ulica 24, 4000 Kranj, ki jo zastopa samostojna podjetnica Mojca Piršič, DŠ: 85095826, MŠ: 6472630000, TRR: SI56 0400 1005 0508 471 odprt pri Nova KBM sprejme na podlagi 1. odst. 15. čl. Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), Uradni list RS, št. 42/03 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, ter 120. čl. Obligacijskega zakonika (OZ), Uradni list RS, št. 83/01 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, naslednje

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

1. člen
Uvodna določila

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo posrednik sklene z naročiteljem.

Ključni izrazi:

posrednik – NEPREMIČNINE AMBIENT, Mojca Piršič s. p., Zagrajškova ulica 24, 4000 Kranj, ki opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami;

nepremičninski posrednik – je fizična oseba, ki za posrednika opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu;

naročitelj – fizična ali pravna oseba, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju;

tretja oseba – je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;

Naročiteljev ožji družinski član – je zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oz. posvojenci, starši, posvojitelj in osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati;

nepremičnina – je v pogodbi o posredovanju opredeljena nepremičnina;

pogodba v zvezi z nepremičnino – je pogodba o prodaji, nakupu, oddaji, najemu ali zakupu nepremičnine, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba;

posredovanje v prometu z nepremičninami – pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;

pogodba o posredovanju – pisna pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji, nakupu oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, v kolikor bo pogodba sklenjena.
 

2. člen
Storitve posredovanja pri prometu z nepremičninami, ki so vključene v provizijo

Na podlagi pogodbe o posredovanju se posrednik za provizijo obvezuje opraviti naslednje storitve:

 • skleniti pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami,
 • raziskati trg nepremičnin, seznanjati naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembi za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev, oceniti vrednosti nepremičnin in seznaniti naročitelja z drugimi okoliščinami, pomembnimi za promet z nepremičnino,
 • preveriti dejansko stanje nepremičnine in opraviti ogled nepremičnine po sklenjeni posredniški pogodbi,
 • preveriti in po potrebi pridobiti dokumente, ki se nanašajo na nepremičnino,
 • preveriti pravno stanje nepremičnine (z vpogledom v zemljiško knjigo – ZK ali z vpogledom v verigo pogodb, v kolikor nepremičnina ni vpisana v ZK),
 • seznaniti naročitelja z ugotovljenim dejanskim in pravnim stanjem nepremičnine ter ga opozoriti na ugotovljeno,
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo
 • oglaševati prodajo ali nakup nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug primeren način,
 • biti prisoten pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja,
 • izdajati pisna opozorila, obvestila in potrdila,
 • telefonsko komunicirati s strankami,
 • sodelovati pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodbe,
 • opravljati druge naloge, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

Posrednik lahko za naročitelja opravi tudi dodatne storitve, če se o tem z njim dogovori v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom.
 

3. člen
Provizija in stroški
 1. V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine, ima posrednik pravico do provizije v višini 4% od pogodbene vrednosti, ali najmanj 400,00 EUR, če je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR in če se s pogodbo ne dogovorita za nižjo provizijo. Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 2. V primeru posredovanja pri najemu oziroma oddaji za isto nepremičnino ima posrednik pravico do provizije za posredovanje v višini 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne več kot znesek enomesečne najemnine in ne manj kot 150 eurov. Pogodbena vrednost je zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.
 3. Posrednik pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval. Naročitelj je provizijo dolžan plačati v celoti. Če stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodeloval posrednik, kasneje odstopita od sklenjene pogodbe, posrednik obdrži plačano provizijo. Pravico do plačila obdrži posrednik tudi v primeru, da se pogodba kasneje razdre. V primeru zamude s plačilom mora naročitelj posredniku plačati zakonske zamudne obresti od zapadlosti terjatve posrednika do plačila.
 4. Posrednik ima skladno s pogoji iz 25.a člena ZNPosr pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, če (i) naročitelj sam najde oz. vzpostavi stik tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, (ii) če naročitelj sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe ali (iii) če naročitelj enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena. Višina dejanskih stroškov, ki jih posrednik lahko v prej naštetih primerih zaračuna naročitelju, znaša največ 150 eurov.
 5. Če se naročitelj neutemeljeno ne želi spustiti v pogajanja za sklenitev pogodbe z osebo, ki jo je našel posrednik, in tudi ne skleniti z njo pogodbe pod pogoji, ki jih je sporočil posredniku, je dolžan posredniku plačati polovico zneska, ki bi ga bil dolžan plačati v primeru sklenitve pogodbe.
 6. Naročitelj je dolžan plačati provizijo tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.
 7. Posrednik ima pravico do plačila vseh dodatnih storitev, ki jih je imel v zvezi s posredovanjem za naročitelja, v skladu z veljavnim cenikom posrednika, ki je sestavni del teh splošnih pogojev.
   
4. člen
Varovanje interesov naročitelja ali tretje osebe
 1. Posrednik mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.
 2. Posrednik mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina, in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar posrednik na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik, jasno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.
 3. Kadar posrednik opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, posrednik ni zavezan tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
   
5. člen
Odgovornost naročitelja za nastalo škodo
 1. Kakršnekoli informacije v zvezi z nepremičninami in prizadevanji posrednika za sklenitev pogodbe, ki jih naročitelj izve pri posredniku, so poslovna skrivnost. Če naročitelj uporabi omenjene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, posredniku pa s takim ravnanjem nastane poslovna škoda, je dolžan naročitelj nastalo škodo v celoti povrniti.
 2. Naročitelj je dolžan povrniti posredniku tudi vso škodo, ki nastane zaradi njegove kršitve pogodbenih obveznosti.
   
6. člen
Drugo
 1. Posredniško pogodbo skleneta posrednik in naročitelj za dobo največ 9 mesecev. Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je potrebno odpovedati pisno.
 2. V primeru, da naročitelj odpove pogodbo v času pred njenim potekom, je dolžan posredniku povrniti vse do tedaj nastale dejanske stroške po veljavnem ceniku posrednika, vendar največ 150 EUR.
 3. Za urejanje pravnega razmerja med posrednikom in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo veljajo določbe Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), Uradni list RS, št. 42/2003 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami ter Obligacijskega zakonika (OZ), Uradni list RS, št. 83/2001 z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.
 4. Naročitelj, ki prodaja ali oddaja nepremičnino, je dolžan posrednika obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje posredovanja. Predvsem ga mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije oziroma omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Posrednika mora obvestiti o pravnih napakah nepremičnine in o morebitnih pravicah tretjih na nepremičnini, tako vknjiženih kot ne vknjiženih, pogodbeno ali originalno pridobljenih ter ga pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami nepremičnine.
 5. Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju..
 6. Posrednik ima, z namenom zaščite interesov naročitelja, pravico v skladu z zakonodajo, ki ureja plačilni promet, od Banke Slovenije pridobiti podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.
 7. Naročitelj je dolžan posrednika nemudoma obvestiti, če je tekom trajanja pogodbenega razmerja sam našel kupca za nepremičnino, s katerim ga posrednik ni seznanil, in z njim sam sklenil kupoprodajno pogodbo. Poleg tega mora naročitelj posrednika obvestiti o podrobnostih tega pravnega posla in mu posredovati kopijo sklenjene pogodbe. V primeru če naročitelj sam najde oz. vzpostavi stik tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja ali če naročitelj sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe ali če naročitelj enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena, je posrednik upravičen do povračila dejanskih stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja, vendar največ v višini 150,00 EUR
 8. Nepremičninska družba ima v skladu z ZnPosr svojo odgovornost zavarovano pri Zavarovalnica Sava, št. zavarovanja 511-0324887 z dne 10.1.2023, veljavnost police od 12.01.2023 do 12.01.2024, višina zavarovalne vsote 150.000,00 EUR za posamezen zavarovalni primer oz. 350.000,00 EUR za vse zavarovalne primere v posameznem letu.
   
7. člen
Reševanje sporov in pristojnost sodišča

Morebitne spore, ki bi izvirali iz pravnega razmerja med posrednikom in naročiteljem, bosta slednja reševala sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Kranju.
 

8. člen
Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 24. junija 2022.
 

NEPREMIČNINE AMBIENT, Mojca Piršič s.p.
zakonita zastopnica Mojca Piršič

V Kranju, dne 24.6.2022